De leidend ambtenaar van een entiteit van de Vlaamse overheid mag tekenen tot een bedrag van maximaal 500.000 euro exclusief BTW. De meeste entiteiten hebben hun eigen delegatiebesluiten waarbij de leidend ambtenaar de tekenbevoegdheid tot een bepaald maximum intern delegeert. Dit kan dus verschillen naar gelang de entiteit.” De tekenbevoegdheid is geregeld in het “Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries” van 10/10/2003:

Het hoofd van het departement heeft delegatie om bestellingen te doen op grond van een bestellingsopdracht, binnen het voorwerp en de bepalingen van die bestellingsopdracht, en tot een bedrag per bestelling van respectievelijk :
1° 1.500.000 euro voor werken;
2° 900.000 euro voor leveringen;
3° 500.000 euro voor diensten.

Als de bestelling bestaat uit continue prestaties, zoals exploitatie en recurrent onderhoud, geldt de delegatie zonder beperking van het bedrag.